Logo firmy
Symbolick� logo firmy
�i�t�n� a barven�
Nab�z�me v�m mo�nost odborn� konzultace a individu�ln�ho posouzen� mo�nosti �i�ten� a barven� s fin�ln� �pravou od�vu v�etn� hydrofobn� �pravy ve specializovan� �ist�rn�.

�i�ten� je prov�d�no v �ist�c�ch za��zen�ch italsk� v�roby znacky Renzacci. Produkty pou��van� pro�i�t�n� a barven� jsou z ��sti tuzemsk� v�roby a z ��sti od holandsk� firmy Stahl, kter� je dod�v� do �ady ko�elu�en sv�ta.

Barven� ko�en�ch od�v� a dube��k� je prov�d�no do p�vodn�ho odstn�nu u hladk�ch i velurov�ch usn�. P�ebarven� na jin� odst�n je mo�n� pouze po posouzen� kvality k��e na od�vu. P�ebarven� od�vu na jinou barvu je obt�n� a prov�d� se pouze u od�v� s mal�m kontrastem a v�dy na tmav�� odst�n.

Podle druhu pou�it� usn� jsou od�vy semi�ov�ny a brou�eny, tvarov�ny a �ehleny.

V�sledn� kvalita je z�visl� na kvalit� materi�lu, ze kter�ho je v�robek zhotoven.